vanliga foder
12x43 Obehandlad, vitmålad
12x56 Obehandlad, vitmålad
12x69 Obehandlad, vitmålad
12x95 Obehandlad, vitmålad
foder dörrlängd
12x43 Obehandlad, vitmålad
12x56 Obehandlad, vitmålad
12x69 Obehandlad, vitmålad
allmoge både dörrlängd å vanlig
15x95 Obehandlad, vitmålad
15x69 Obehandlad, vitmålad
15x69x2200 Obehandlad, vitmålad
21x56x2200 Vitmålad